Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ năm 2018

Ngày 6/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 332/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ năm 2018.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm