Công bố Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 21/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 618/QĐ-UBND công bố Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định số 618/QĐ-UBND

Tổng hợp tình hình sử dụng nước sạch nông thôn năm 2021

Mô hình quản lý, loại hình và hiệu quả sử dụng của chương trình cấp nước

Đánh giá mức độ bền vững chương trình cấp nước tập trung

Bảng chi tiết chỉ số nước sạch nông thôn