Thứ bảy, 30/09/2023 23:58 Thứ bảy, 30/09/2023

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 29/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1084/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và gỡ bỏ các dữ liệu, quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành được công bố tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác Danh mục, dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Lệ Thủy