Thứ bảy, 30/09/2023 22:57 Thứ bảy, 30/09/2023

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 29/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính “Cấp thẻ ABTC” bị hủy bỏ lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ lĩnh vực Lãnh sự - Việt kiều thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ và gỡ bỏ các dữ liệu, quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành được công bố tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác Danh mục, dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

Hủy bỏ nội dung chi tiết các bộ phận tạo thành và quy trình giải quyết 1 thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công bố, phê duyệt tại các Quyết định: số 138/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 (Thủ tục số 5 Phần I, Danh mục kèm theo) và số 587/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 (Quy trình số 4, Phụ lục kèm theo).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Lệ Thủy