Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

PhuthoPortal - Ngày 9/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2902/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo đó, thay thế thủ tục hành chính “Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học” lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.   

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành, thị; các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học công lập, dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT