Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện

PhuthoPortal - Ngày 19/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 17 thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xây dựng mới quy trình nội bộ đối với việc giải quyết thủ tục hành chính công bố tại Điều 1 Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/2/2023.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, đăng tải công khai đầy đủ, chính xác Danh mục, các bộ phận tạo thành của từng thủ tục hành chính công bố tại Điều 1 Quyết định này và gỡ bỏ các dữ liệu thủ tục hành chính đã hết hiệu lực (nếu có) trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Lệ Thủy