Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp

PhuthoPortal - Ngày 4/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2472/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

2 thủ tục hành chính ban hành mới gồm: Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

6 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm: Cấp giấy phép xây dựng mới; Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo; Cấp giấy phép di dời công trình; Điều chỉnh giấy phép xây dựng; Gia hạn giấy phép xây dựng; Cấp lại giấy phép xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ tại Quyết định số 2404/QĐ-UBND ngày 25/9/2019.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT