Công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 20/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2112//QĐ-UBND về việc công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm

Lĩnh vực giám định

Kinh nghiệm hoạt động giám định

I. CÔNG AN TỈNH

1

Bùi Bình Xuyên

25/5/1964

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

- Năm 1995

- 30/3/2004

 - Tài liệu

 - Đường vân

26 năm

2

Nguyễn Văn Nam

03/10/1976

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

- 16/5/2004

- 22/4/2016

 - Hóa

- Tài liệu

17 năm

3

Bùi Tiến Hòa

04/8/1978

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

  - 30/3/2004

  - 30/12/2010

- Đường vân

- Tài liệu

17 năm

4

Lê Tiến Trung

19/02/1981

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

- 27/10/2014

- 09/10/2018

- Hóa

 - Cháy, nổ

07 năm

5

Lương Thị Thu Quỳnh

22/12/1975

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

4/12/2008

Hóa

13 năm

6

Hoàng Thanh Hương

14/7/1982

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

27/10/2014

Hóa

07 năm

7

Nguyễn Việt Hà

21/10/1982

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

22/4/2016

Đường vân

05 năm

8

Phạm Văn Cường

01/8/1979

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

- 22/4/2016

- 22/4/2016

  - 16/12/2020

- Hóa

- Tài liệu

- Cháy nổ

05 năm

9

Nguyễn Phương Nam

18/5/1984

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

25/7/2012

Hóa

09 năm

10

Chu Hoàng Long

12/9/1981

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

- 22/4/2016

 - 5/5/2020

  - Tài liệu

 - Cơ học

05 năm

11

Trần Phương Oanh

2/10/1987

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

- 15/5/2018

Hóa

03 năm

12

Phạm Hồng Quang

11/3/1989

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

  - 17/5/2017

- 09/10/2018

   - Pháp y

   - Sinh học

04 năm

13

Phùng Văn Hải

15/8/1991

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

  - 15/5/2018

- 09/10/2018

   - Tài liệu

   - Cơ học

03 năm

14

Nguyễn Ngọc Hoàng

10/6/1989

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

  - 02/5/2018

 - 09/10/2018

   - Pháp y

   - Sinh học

03 năm

15

Nguyễn Ngọc Sơn

15/12/1992

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

9/10/2018

Đường vân

03 năm

16

Đào Ngọc Hải

30/6/1987

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

22/5/2020

Hóa

01 năm

17

Hoàng Văn Triều

29/6/1991

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ

28/4/2020

Sinh học

01 năm

II. SỞ Y TẾ

18

Phạm Văn Hòa

09/6/1964

Trung tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

30/12/2010

Pháp y

11 năm

19

Phạm Đình Khoa

4/12/1973

Trung tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

25/7/2012

Pháp y

09 năm

20

Nguyễn Đình Sơn

12/4/1968

Trung tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

07/8/2013

Pháp y

8 năm

21

Hoàng Minh Chung

04/10/1971

Trung tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

30/12/2010

Pháp y

11 năm

22

Đỗ Huy Hùng

16/12/1962

Bệnh viện tâm thần - Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

25/9/2008

Pháp y

tâm thần

13 năm

23

Cao Thị Minh Tâm

16/6/1969

Bệnh viện tâm thần - Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

07/7/2021

Pháp y tâm thần

01 tháng

24

Phạm Thị Tuyết Nhung

13/10/1971

Bệnh viện tâm thần - Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

07/7/2021

Pháp y tâm thần

01 tháng

III. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

25

Nguyễn Công Chính

09/12/1978

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ

24/10/2016

văn hóa

05 năm

IV. SỞ XÂY DỰNG

26

Lê Thiết Hùng

19/4/1969

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

16/6/2020

Xây dựng

01 năm

27

Đoàn Văn Quý

31/10/1972

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

16/6/2020

Xây dựng

01 năm

V. SỞ CÔNG THƯƠNG

28

Nguyễn Xuân Long

22/6/1976

Phòng Quản lý và Hợp tác quốc tế - Sở Công thương tỉnh Phú Thọ

11/4/2017

Công thương

04 năm

VI. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

29

Lê Bảo Ngọc

17/12/1978

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

03/01/2018

Môi trường

03 năm

30

Nguyễn Khắc Định

8/10/1977

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

16/8/2021

tài nguyên và môi trường

00 năm

31

Hà Thanh Tùng

21/6/1978

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

16/8/2021

tài nguyên và môi trường

00 năm

32

Đào Minh Hải

28/8/1981

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ

16/8/2021

tài nguyên và môi trường

00 năm

VII. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC - CHI NHÁNH TỈNH PHÚ THỌ

33

Hoàng Thạch Minh

29/6/1964

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

10/3/2016

Tiền tệ

 - ngân hàng

05 năm

34

Vũ Đức Nhân

24/01/1976

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

10/3/2016

Tiền tệ

- ngân hàng

05 năm

35

Nguyễn Đức Tín

02/01/1982

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

10/3/2016

Tiền tệ

- ngân hàng

05 năm

36

Phạm Vĩnh Thái

26/4/1966

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

10/3/2016

Tiền tệ

 - ngân hàng

05 năm

37

Nguyễn Đức Việt

15/4/1963

Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

10/3/2016

Tiền tệ

- ngân hàng

05 năm

VII. CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ

38

Nguyễn Đức Việt

29/12/1963

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

02/12/2019

Thuế

02 năm

39

Phạm Hồng Thái

19/8/1970

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

02/12/2019

Thuế

02 năm

40

Nguyễn Thị Giang Hương

10/10/1971

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

02/12/2019

Thuế

02 năm

41

Nguyễn Văn Thuận

06/12/1982

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

02/12/2019

Thuế

02 năm

VIII. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

42

Ma Quốc Thịnh

08/10/1978

Sở Khoa học và Công nghệ

22/7/2021

Khoa học và công nghệ

00 năm

43

Nguyễn Hoàng Anh

18/10/1979

Sở Khoa học và Công nghệ

22/7/2021

Khoa học và công nghệ

00 năm

44

Vũ Xuân Khiêm

21/8/1976

Sở Khoa học và Công nghệ

22/7/2021

Khoa học và công nghệ

00 năm

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

STT

Họ và tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Nơi công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn

Kinh nghiệm hoạt động giám định

I. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Hoàng Mạnh Thông

20/4/1984

Phó Chi cục trưởng - Chi cục Chăn nuôi và Thú y- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Chăn nuôi - Thú y

 

12 năm

 

00 năm

2

Nguyễn Thị Thu Hương

27/11/1987

Phó trưởng phòng Thanh tra, pháp chế - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

 

 

11 năm

 

 

00 năm

3

Nguyễn Quang Hưng

22/12/1981

Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

12 năm

 

00 năm

4

Đặng Nguyễn Trung Vương

21/07/1977

Trưởng phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực

Trồng trọt

 

18 năm

 

00 năm

5

Lê Hồng Thiết

15/10/1980

Trưởng phòng Bảo vệ thực vật - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực

Bảo vệ thực vật

 

15 năm

 

00 năm

6

Nguyễn Trần Khánh

31/08/1979

Trưởng trạm kiểm dịch thực vật nội địa - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực kiểm dịch thực vật

 

16 năm

 

00 năm

7

Trần Văn Sơn

26/11/1966

Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế - Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Lâm nghiệp

 

20 năm

 

00 năm

8

Nguyễn Văn Hiệp

27/5/1981

Trưởng Phòng Thanh tra, Pháp chế - Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực Thủy sản

 

16 năm

 

00 năm

II. SỞ TÀI CHÍNH

9

Vương Đức Sỹ

10/10/1972

Sở Tài chính

tỉnh Phú Thọ

Tài chính

27 năm

00 năm

10

Trịnh Vũ Hiệp

11/10/1989

Sở Tài chính

tỉnh Phú Thọ

Tài chính

07 năm

00 năm

11

Nguyễn Thanh Huyền

22/7/1976

Sở Tài chính

tỉnh Phú Thọ

Tài chính

21năm

00 năm

12

Nguyễn Thị Thanh Tâm

13/7/1985

Sở Tài chính

tỉnh Phú Thọ

Tài chính

13 năm

00 năm

III. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ

13

Phạm Thị Phương Lan

07/05/1974

Phó Trưởng phòng (phụ trách) Phòng Chế độ BHXH-Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ

Thực hiện giải quyết chế độ BHXH, BHTN

20 năm

00 năm

14

Nguyễn Thành Hưng

04/08/1977

Trưởng phòng Giám định BHYT-Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ

Thực hiện công tác giám định BHYT

18 năm

00 năm

15

Nguyễn Văn Đông

16/05/1975

Trưởng phòng Quản lý Thu-Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Phú Thọ

Thực hiện quản lý người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN

25 năm

00 năm

VI. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

16

Trần Thị Thúy

10/10/1981

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Thông tin - Báo chí - Xuất bản

17 năm

3 tháng

17

Vi Văn Đức

18/02/1979

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Viễn thông

15 năm

06 năm

18

Đỗ Xuân Cường

22/12/1982

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh  Phú Thọ

Công nghệ thông tin

15 năm

06 năm

19

Phạm Thị Thanh Loan

07/4/1982

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ

Bưu chính

12 năm

06 năm

V. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

20

Trần Thị Chinh

17/11/1973

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Phú Thọ

Quản lý khoáng sản

17 năm

03 năm

21

Nguyễn Đức Việt

11/6/1975

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh

Phú Thọ

Quản lý

đất đai

20 năm

03 năm

VI. SỞ XÂY DỰNG

22

Tạ Trường Giang

20/7/1975

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Xây dựng

16 năm

05 năm

23

Vũ Thị Thu Hằng

17/8/1983

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Xây dựng

13 năm

05 năm

14

Lưu Vĩnh Tuấn

12/10/1983

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Xây dựng

15 năm

05 năm

25

Nguyễn Hồng Quân

29/8/1981

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Xây dựng

16 năm

05 năm

26

Trần Việt Dũng

07/11/1977

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Xây dựng

21 năm

05 năm

27

Lưu Xuân Hùng

12/12/1981

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Xây dựng

17 năm

05 năm

28

Hoàng Văn Hồng

04/8/1978

Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Xây dựng

18 năm

05 năm

29

Hán Đức Mạnh

18/12/1958

Số nhà 86 Đường Phan Chu Trinh, Gia Cẩm Việt Trì, Phú Thọ

Xây dựng

21 năm

05 năm