Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 2/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 387/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020. Trong đó có kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020 của tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm