Công bố kết quả xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 15/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố kết quả xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2020.

Theo đó, có 5 cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Sở Y tế (90,02 điểm); Công an tỉnh (96,73 điểm); Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ (94,80 điểm); Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (92,63 điểm); Bảo hiểm Xã hội tỉnh (90,00 điểm).

Có 29 cơ quan, địa phương xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 cơ quan, địa phương xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và 1 cơ quan xếp loại chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Thang điểm đánh giá là 100 điểm, gồm có 7 tiêu chí: Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chức năng; kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan; kết quả thực hiện qui định của Đảng và các qui định khác; trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kết quả đạt được của các chỉ số tác động; điểm cộng và điểm trừ.

Đây là năm thứ 2 thực hiện đánh giá, xếp loại, bộ tiêu chí tiếp tục được sửa đổi, bổ sung và dần dần hoàn thiện, các tiêu chí đánh giá ở năm thứ nhất còn bất cập, chưa phù hợp đã được điều chỉnh, bổ sung ở bộ chỉ số đánh giá, xếp loại năm 2020. Vì vậy kết quả đánh giá đã phản ánh tương đối chính xác mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan.

Thông qua bộ tiêu chí và kết quả đánh giá, cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị có thể tự đánh giá được kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền và tự biết được mình còn yếu, còn hạn chế ở nội dung nào từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra những giải pháp khắc phục trong những năm tiếp theo.

Chi tiết xem tập tin đính kèm

BBT