Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

PhuthoPortal - Ngày 8/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, bãi bỏ 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp xã hội gồm: Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ; Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ; Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội; Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ; Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT