Công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

PhuthoPortal - Ngày 9/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2903/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, thay thế thủ tục hành chính “Đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định này bãi bỏ các nội dung liên quan đến thủ tục “Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em, học sinh, sinh viên” tại Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công b Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT