Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2019

PhuthoPortal - Ngày 8/1/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Quyết định 54

Phụ biểu dt 2021

Phụ biểu qt 2019