Công khai thông tin thăm dò khoáng sản

PhuthoPortal - Ngày 30/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản (qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ) của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Hà.

Căn cứ quy định tại Điều 58, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về trình tự thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ;

Cổng Thông tin điện tử thông báo như sau:

1. Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thanh Hà đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ Kaolin tại thôn Minh Giang Sơn, xã Hùng Xuyên, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

2. Ngày nộp hồ sơ: 25/06/2021.