Công nhận các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 29/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3419/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021.

Danh sách các huyện, thị, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021:

STT

Huyện, thị, thành

Mức độ đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2021

Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Phổ cập giáo dục Tiểu học

Phổ cập giáo dục THCS

Xóa mù chữ

1

Cẩm Khê

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

2

Đoan Hùng

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

3

Hạ Hòa

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

4

Lâm Thao

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

5

Phù Ninh

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

6

Tam Nông

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

7

Tân Sơn

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

8

Thanh Ba

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

9

Thanh Sơn

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

10

Thanh Thủy

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

11

Thị xã Phú Thọ

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

12

Thành phố Việt Trì

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 3

Mức độ 2

13

Yên Lập

Đạt

Mức độ 3

Mức độ 2

Mức độ 2

Hương Giang