Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát lòng sông Hồng thuộc xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Mỏ chưa thăm dò có diện tích 5,77 ha)

PhuthoPortal - Ngày 14/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2728/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát lòng sông Hồng thuộc xã Phú Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (Mỏ chưa thăm dò có diện tích 5,77 ha).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm