Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát lòng Hồng - Bắc Sơn 1 thuộc xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (Mỏ chưa thăm dò có diện tích 7,46 ha)

PhuthoPortal - Ngày 17/10/2022, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát lòng Hồng - Bắc Sơn 1 thuộc xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (Mỏ chưa thăm dò có diện tích 7,46 ha).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm