Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát lòng sông Hồng thuộc xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê và xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Mỏ chưa thăm dò có diện tích 7,8 ha)

PhuthoPortal - Ngày 17/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2752/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát lòng sông Hồng thuộc xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê và xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (Mỏ chưa thăm dò có diện tích 7,8 ha).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm