Cung cấp phần mềm quản lý chi phí khám chữa bệnh năm 2021

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20201149075   -   00

Thời điểm đăng tải 

18/11/2020 07:52

 Số hiệu KHLCNT

20201149006

 Tên KHLCNT

Cung cấp phần mềm quản lý chi phí khám chữa bệnh năm 2021

 Lĩnh vực 

Hàng hóa

 Bên mời thầu

Z038880 - Bệnh Viện Phổi tỉnh Phú Thọ

 Tên gói thầu

Cung cấp phần mềm quản lý chi phí khám chữa bệnh năm 2021

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Cung cấp phần mềm quản lý chi phí khám chữa bệnh năm 2021

 Chi tiết nguồn vốn

Nguồn NSNN, nguồn thu từ hoạt động khám bệnh chữa bệnh và nguồn thu hơp pháp khác

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

365 Ngày