Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm HGTM sau khi được Bộ Tư pháp cấp GPTL; đăng ký hoạt động Trung tâm HGTM khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm HGTM từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (Mức 4)
Trình tự thực hiện

Đang cập nhập

Cách thức thực hiện

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ (số 839, đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì)

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đang cập nhập

- 1 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Chọn lĩnh vực Hòa giải thương mại
Kết quả thực hiện Không
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

- Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

Tài liệu đính kèm