Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất (Mức 4)
Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép hợp nhất, Văn phòng công chứng hợp nhất phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tinh Phú Thọ nơi đã ra Quyết định cho phép hợp nhất.
- Văn phòng công chứng hợp nhất nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ nơi đăng ký hoạt động;
- Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ xem xét, cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng.

Cách thức thực hiện

Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng theo Mẫu đơn ĐKHĐ theo mẫu TP-CC-09 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021

- Quyết định cho phép hợp nhất Văn phòng công chứng;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng;

- Giấy đăng ký hành nghề của các công chứng viên.

- 1 bộ

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 9 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng hợp nhất, đồng thời thực hiện việc xóa tên các Văn phòng công chứng được hợp nhất khỏi danh sách đăng ký hoạt động.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Công chứng
Kết quả thực hiện Giấy đăng ký hoạt động của VPCC
Chi phí 1.000.000 đồng.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Yêu cầu

Không.

Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp 

- Luật công chứng số 53/2014/QH13;
- Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;
- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng, phí chứng thực, phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Tài liệu đính kèm 1573179422_Don_dang_ky_hoat_dong_Van_phong_cong_chung.docx