Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Mức độ 2)
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Nội vụ.
- Bước 2: Sở Nội vụ xem xét hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Nội vụ thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 3: Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần) thẩm định hồ sơchấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại trung tâm hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Văn bản đăng ký (theo mẫu); + Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; + Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

20 ngày kể từ ngày Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Tôn giáo, Tín ngưỡng
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu B19
Yêu cầu

Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
- Không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Cơ sở pháp lý

Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc.

Tài liệu đính kèm 1605061680_Mau_B19 (1).docx