Đánh giá sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

1. Ban Dân tộc
2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp
3. Sở Công thương
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
5. Sở Giao thông vận tải
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
7. Sở Khoa học và Công nghệ
8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
9. Sở Ngoại vụ
10. Sở Nội vụ
11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12. Sở Tài chính
13. Sở Tài nguyên và Môi trường
14. Sở Thông tin và Truyền thông
15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16. Sở Xây dựng
17. Sở Y tế
18. Sở Tư pháp
19. Thanh tra tỉnh
20. UBND huyện Cẩm Khê
21. UBND huyện Hạ Hòa
22. UBND huyện Lâm Thao
23. UBND huyện Phù Ninh
24. UBND huyện Tam Nông
25. UBND huyện Tân Sơn
26. UBND huyện Thanh Ba
27. UBND huyện Thanh Sơn
28. UBND huyện Thanh Thủy
29. UBND huyện Yên Lập
30. UBND huyện Đoan Hùng
31. UBND thành phố Việt Trì
32. UBND thị xã Phú Thọ
33. Văn phòng UBND tỉnh