Danh sách bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2076 /QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo

Chức vụ, đơn vị công tác

Năm vào ngành

1

Nguyễn Khắc Định

08/10/1977

Kỹ sư Địa chất

Phó Trưởng phòng Quản lý khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường

2005

2

Hà Thanh Tùng

21/6/1978

Thạc sỹ quản lý đất đai

Trưởng phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường

2005

3

Đào Minh Hải

28/8/1981

Thạc sỹ quản lý tài nguyên môi trường

Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường

2005

Ấn định danh sách 03 người

Quyết định 2076