Danh sách các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

PhuthoPortal - Ngày 13/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 104/QĐ-UBND về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đổi với các mỏ đã được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Theo đó, phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (đợt 1 năm 2021) đối với 5 điểm, khu vực mỏ khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Phú Thọ đã được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản. Khu vực mỏ hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 33,22 ha đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 2 Điều 26, Điều 78 Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010; điểm g, khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

Danh sách các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã được cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

STT Tổ chức, cá nhân      Loại khoángsản/     Vị trí mỏ Giấy phép/Văn bản

Diện tích (ha)

1 Công ty cổ phần Phú Đức Mỏ quặng sắt tại xóm Nhằn Hạ, xã Tân Minh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

- Quyết định số 3257/QĐ-UBND ngày 13/10/2010, thời hạn khai thác đến ngày  06/11/2014.

- Quyết định số 1024/QĐ-HĐTLQG ngày 12/5/2016 về việc công nhận kết quả trữ lượng quặng sắt của Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia.

-Quyết định số 2319/QĐ-BTNMT ngày  28/9/2017 về việc phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Phú Thọ.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 0143426870 chứng nhận thay đổi lần thứ 3 ngày 16/4/2020. 

13,8
2 Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam

Mỏ quặng sắt Chòi Hãn, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn.

- Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 03/02/2010, thời hạn khai thác đến ngày 03/02/2015. 

- Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 19/09/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng.

- Quyết định số 353/QĐ-BTNMT ngày 31/01/2018  của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ.

10,0
3 Công ty cổ phần Núi Hùng Mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phụ đi kèm talc tại xóm Lèo, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn.

-Giấy phép khai thác 05/GP-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh thời hạn khai thác đến ngày 23/02/2021.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 18121000574 ngày 08/4/2015

2,8
4 Công ty Cổ xây dựng Thanh Vân Mỏ đá nước Hang, xóm Quán, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn

- Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 29/7/2011, thời hạn khai thác đến ngày 29/7/2016.

- Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xác định trữ lượng còn lại.

- Văn bản số 3525/UBND-KTN ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh diện tích và thực hiện các thủ tục để cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá Nước Hang, xóm Quán, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn.

2,65
5 Công ty cổ phần thi công cơ giới Chiến Thắng Mỏ đá xóm Pheo, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 20/GP-UBND ngày 27/5/2014, thời hạn khai thác đến ngày 09/4/2019

 - Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xác định trữ lượng còn lại.

- Văn bản số 2524/UBND-KTN ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện các thủ tục để cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá xóm Pheo, xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn.

3,97
Tổng diện tích:     33, 22