Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm