Danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal – Ngày 20/5/2021, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 374/STP-TGPL về việc công bố danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

I. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ

STT

Họ và tên

Số năm hành nghề

Vai trò

Tổ chức hành nghề

Địa chỉ tổ chức

Số điện thoại tổ chức

1

Nguyễn Thị Bích Thủy

0

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

2

Đoàn Hữu Văn

13

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

3

Bùi Đức Dũng

10

Trợ giúp viên pháp lý

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

0210.3613.737

4

Hà Thị Lan Hương

7

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

5

Phạm Thị Thắm

9

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

6

Bùi Thu Hà

9

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

7

Hoàng Thị Thanh Hải

9

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

8

Bùi Thị Thanh Nga

4

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

9

Đinh Thị Hạnh

10

Trợ giúp viên pháp lý

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

0210.3613.737

10

Lã Thành Công

8

Trợ giúp viên pháp lý

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

0210.3613.737

11

Nguyễn Thị Sang

0

Trợ giúp viên pháp lý

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

0210.3613.737

II. LUẬT SƯ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

STT

Họ và tên

Số năm hành nghề

Vai trò

Tổ chức hành nghề

Địa chỉ tổ chức

Số điện thoại tổ chức

1

Vũ Đình Trung

 

18

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

2

Lê Hữu Lệ

20

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

3

Lê Ngọc Lâm

18

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

4

Chu Văn Quyền

18

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

5

Lê Văn Chi

15

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

6

Nguyễn Quốc Tân

6

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

7

Nguyễn Thị Thu Phương

5

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

8

Phạm Ngọc Dậu

18

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

9

Hồ Văn Phong

17

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

10

Nguyễn Xuân Việt

5

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

11

Hoàng Quốc Việt

2

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

12

Vũ Thị Hải

9

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

13

Bùi Mạnh Hùng

2

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

14

Đỗ Như Thành

2

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

15

Đỗ Thị Hương

4

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

I. TỔ CHỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

STT

Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Người đại diện

Địa chỉ

1

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám đốc Trung tâm

 

Tầng 3 Sở Tư Pháp, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

2

Chi nhánh trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn

 

Ông Bùi Đức Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm kiêm Trưởng Chi nhánh

 

UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

 

II. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

STT

Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Người đại diện

Địa chỉ

1

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ

 

Ông Đinh Xuân Trường - Giám đốc Trung tâm

 

Tổ 40, khu 4, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.