Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Kế hoạch số 4792/KH-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Phú Thọ đăng tải thông báo Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

(Kèm theo Công văn số  397 /STP-TGPL ngày 13 / 07/2020 của Sở Tư Pháp tỉnh Phú Thọ)

STT

Họ và tên

Số năm hành nghề

Vai trò

Tổ chức hành nghề

Địa chỉ tổ chức

Số điện thoại tổ chức

1

Đoàn Hữu Văn

11

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

2

Bùi Đức Dũng

9

Trợ giúp viên pháp lý

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

0210.3613.737

3

Hà Thị Lan Hương

5

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

4

Phạm Thị Thắm

8

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

5

Bùi Thu Hà

8

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

6

Hoàng Thị Thanh Hải

7

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

7

Bùi Thị Thanh Nga

3

Trợ giúp viên pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

8

Đinh Thị Hạnh

8

Trợ giúp viên pháp lý

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

0210.3613.737

9

Lã Thành Công

7

Trợ giúp viên pháp lý

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn

UBND huyện Thanh Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

0210.3613.737

10

Vũ Đình Trung

 

17

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

11

Lê Hữu Lệ

19

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

12

Lê Ngọc Lâm

17

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

13

Chu Văn Quyền

17

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

14

Lê Văn Chi

14

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

15

Nguyễn Quốc Tân

5

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

16

Nguyễn Thị Thu Phương

4

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

17

Phạm Ngọc Dậu

17

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

18

Hồ Văn Phong

17

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

19

Nguyễn Xuân Việt

4

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

20

Hoàng Quốc Việt

1

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

21

Vũ Thị Hải

8

Luật sư

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3841.130

22

Nguyễn Như Ý

2

Tư vấn viên pháp luật

Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội luật gia tỉnh Phú Thọ.

tổ 40, khu 4, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3858.312

23

Lê Ngọc Lâm

17

Tư vấn viên pháp luật

Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội luật gia tỉnh Phú Thọ.

tổ 40, khu 4, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3858.312

24

Nguyễn Quốc Tân

5

Tư vấn viên pháp luật

Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội luật gia tỉnh Phú Thọ.

tổ 40, khu 4, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3858.312

25

Hồ Văn Phong

17

Tư vấn viên pháp luật

Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội luật gia tỉnh Phú Thọ.

tổ 40, khu 4, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3858.312

26

Phan Quang Chung

2

Tư vấn viên pháp luật

Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội luật gia tỉnh Phú Thọ.

tổ 40, khu 4, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3858.312

27

Lê Văn Chi

14

Tư vấn viên pháp luật

Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội luật gia tỉnh Phú Thọ.

tổ 40, khu 4, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

0210.3858.312

DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

(Kèm theo Công văn số  397 /STP-TGPL ngày 13/ 07 /2020 của Sở Tư Pháp tỉnh Phú Thọ)

 

I. TỔ CHỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

 

STT

Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Người đại diện

Địa chỉ

1

Trung tâm TGPL NN tỉnh Phú Thọ

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám đốc Trung tâm

 

Tầng 3 Sở Tư Pháp, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

2

Chi nhánh trợ giúp pháp lý khu vực Thanh Sơn

 

Ông Bùi Đức Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm kiêm Trưởng Chi nhánh

 

UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

 

 

II. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

STT

Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

Người đại diện

Địa chỉ

1

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Phú Thọ

 

Ông Nguyễn Như Ý - Giám đốc Trung tâm

 

tổ 40, khu 4, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.