Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung mức thu, tỷ lệ (%) để lại một số loại phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với đối khen thưởng cấp Nhà nước
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thưởng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
Ngày bắt đầu Ngày hết hạn
Xem các góp ý