Danh sách xã đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến ngày 27/2/2018)

STT Tên xã Huyện, thành, thị Năm đạt chuẩn Số, ngày Quyết định
1 Thụy Vân Tp.Việt Trì 2013 3379/QĐ-UBND ngày 26/12/2013
2 Đồng Luận H.Thanh Thủy 2013 251/QĐ-UBND ngày 25/1/2014
3 Thanh Minh Tx.Phú Thọ 2014 3390/QĐ-UBND ngày 27/12/2014
4 Cao Xá H.Lâm Thao 2014 3074/QĐ-UBND ngày 8/12/2014
5 Tứ Xã H.Lâm Thao 2014 3073/QĐ-UBND ngày 8/12/2014
6 Xuân Huy H.Lâm Thao 2014 3070/QĐ-UBND ngày 8/12/2014
7 Sơn Dương H.Lâm Thao 2014 3069/QĐ-UBND ngày 8/12/2014
8 Thạch Sơn H.Lâm Thao 2014 3071/QĐ-UBND ngày 8/12/2014
9 Hợp Hải H.Lâm Thao 2014 3072/QĐ-UBND ngày 8/12/2014
10 Đông Thành H.Thanh Ba 2014 3394/QĐ-UBND ngày 27/12/2014
11 Tiên Kiên H.Lâm Thao 2015 1464/QĐ-UBND ngày 30/6/2015
12 Xuân Lộc H.Thanh Thủy 2015 849/QĐ-UBND ngày 25/4/2015
13 Phương Xá H.Cẩm Khê 2015 1692/QĐ-UBND ngày 27/7/2015
14 Tân Đức Tp.Việt Trì 2015 1693/QĐ-UBND ngày 27/7/2015
15 Sơn Vi H.Lâm Thao 2015 1460/QĐ-UBND ngày 30/6/2015
16 Kinh Kệ H.Lâm Thao 2015 1462/QĐ-UBND ngày 30/6/2015
17 Vĩnh Lại H.Lâm Thao 2015 1471/QĐ-UBND ngày 30/6/2015
18 Gia Điền H.Hạ Hòa 2015 3004/QĐ-UBND ngày 4/12/2015
19 Hiền Lương H.Hạ Hòa 2015 3003/QĐ-UBND ngày 4/12/2015
20 Chí Đám H.Đoan Hùng 2016 1015/QĐ-UBND ngày 5/5/2016
21 Hùng Lô Tp.Việt Trì 2016 1016/QĐ-UBND ngày 5/5/2016
22 Dậu Dương H.Tam Nông 2016 1038/QĐ-UBND ngày 9/5/2016
23 Thạch Đồng H.Thannh Thủy 2016 1126/QĐ-UBND ngày 18/5/2016
24 Trung Nghĩa H.Thannh Thủy 2016 1127/QĐ-UBND ngày 18/5/2016
25 Đoan Hạ H.Thannh Thủy 2016 1125/QĐ-UBND ngày 18/5/2016
26 Tu Vũ H.Thannh Thủy 2016 1124/QĐ-UBND ngày 18/5/2016
27 Thượng Nông H.Tam Nông 2016 2419/QĐ-UBND ngày 27/9/2016
28 Hương Nộn H.Tam Nông 2016 2418/QĐ-UBND ngày 27/9/2016
29 Hà Lộc Tx.Phú Thọ 2016 2420/QĐ-UBND ngày 27/9/2016
30 Chí Tiên H.Thanh Ba 2016 2973/QĐ-UBND ngày 9/11/2016
31 Hưng Long H.Yên Lập 2016 2935/QĐ-UBND ngày 8/11/2016
32 Thanh Đình Tp.Việt Trì 2016 2969/QĐ-UBND ngày 9/11/2016
33 Phượng Lâu Tp.Việt Trì 2016 2969/QĐ-UBND ngày 9/11/2016
34 Sông Lô Tp.Việt Trì 2016 2969/QĐ-UBND ngày 9/11/2016
35 Lương Lỗ H.Thanh Ba 2016 3199/QĐ-UBND ngày 28/11/2016
36 Đỗ Xuyên H.Thanh Ba 2016 3197/QĐ-UBND ngày 28/11/2016
37 Tiên Du H.Phù Ninh 2016 3198/QĐ-UBND ngày 28/11/2016
38 Yến Mao H.Thanh Thủy 2016 3195/QĐ-UBND ngày 28/11/2016
39 Cổ Tiết H.Tam Nông 2016 3196/QĐ-UBND ngày 28/11/2016
40 Lương Nha H.Thanh Sơn 2016 405/QĐ-UBND ngày 28/02/2017
41 Minh Tiến H.Đoan Hùng 2017 3085/QĐ-UBND ngày 16/11/2017
42 Sai Nga H.Cẩm Khê 2017 3086/QĐ-UBND ngày 16/11/2017
43 Tình Cương H.Cẩm Khê 2017 3087/QĐ-UBND ngày 16/11/2017
44 Y Sơn H.Hạ Hòa 2017 3088/QĐ-UBND ngày 16/11/2017
45 Phú Hộ Tx.Phú Thọ 2017 3092/QĐ-UBND ngày 17/11/2017
46 Mai Tùng H.Hạ Hòa 2017 3093/QĐ-UBND ngày 17/11/2017
47 Địch Quả H.Thanh Sơn 2017 3317/QĐ-UBND ngày 08/12/2017
48 Bản Nguyên H.Lâm Thao 2017 3318/QĐ-UBND ngày 08/12/2017
49 Phú Nham H.Phù Ninh 2017 3319/QĐ-UBND ngày 08/12/2017
50 Phú Mỹ H.Phù Ninh 2017 3320/QĐ-UBND ngày 08/12/2017
51 Trung Thịnh H.Thanh Thủy 2017 3354/QĐ-UBND ngày 12/12/2017
52 Phượng Mao H.Thanh Thủy 2017 3355/QĐ-UBND ngày 12/12/2017
53 Hồng Đà H.Tam Nông 2017 3482/QĐ-UBND ngày 19/12/2017
54 Hoàng Cương H.Thanh Ba 2017 3566/QĐ-UBND ngày 26/12/2017
55 Vũ Yển H.Thanh Ba 2017 3567/QĐ-UBND ngày 26/12/2017
56 Ninh Dân H.Thanh Ba 2017 3568/QĐ-UBND ngày 26/12/2017
57 Đồng Xuân H.Thanh Ba 2017 3569/QĐ-UBND ngày 26/12/2017
58 Chu Hóa Tp.Việt Trì 2017 3664/QĐ-UBND ngày 28/12/2017
59 Trưng Vương Tp.Việt Trì 2017 3665/QĐ-UBND ngày 28/12/2017
60 Hy Cương Tp.Việt Trì 2017 3666/QĐ-UBND ngày 28/12/2017
61 Hoàng Xá H.Thanh Thủy 2017 426/QĐ-UBND ngày 27/02/2018
62 Bảo Yên H.Thanh Thủy 2017 423/QĐ-UBND ngày 27/02/2018
63 Tân Phương  H.Thanh Thủy  2017  671/QĐ-UBND ngày 30/03/2018
64 Vực Trường H.Tam Nông 2017 422/QĐ-UBND ngày 27/02/2018
65 Kim Đức  Tp.Việt Trì  2018  1545/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 
66 Văn Lung  Tx.Phú Thọ  2018  1546/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 
67 Xuân Lũng  H.Lâm Thao  2018  1615/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 
68 Đào Xá  H.Thanh Thủy  2018  2381/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 
69 Trung Giáp  H.Phù Ninh  2018  2468/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 
70 Hà Thạch  Tx.Phú Thọ  2018  2469/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 
71 Sơn Thủy  H.Thanh Thủy  2018  2905/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 
72 Hiền Đa  H.Cẩm Khê  2018  3292/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 
73 Cát Trù  H.Cẩm Khê  2018  3291/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 
74 Hạ Giáp  H.Phù Ninh  2018  3466/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 
75  Bình Bộ  H.Phù Ninh  2018  3467/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 
76  Phú Lộc  H.Phù Ninh  2018  3470/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 
77  Minh Đài  H.Tân Sơn  2018  3507/QĐ-UBND ngày 14/12/2018