Đất Nông nghiệp

BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐVT: Đồng/m2

SỐ TT

DIỄN GIẢI

Xã, Phường, Thị trấn

 

Đồng bằng

Trung du

Miền núi

 
 

1

 

 

 

 

 

 

Đất trồng cây hàng năm

 

Hạng 1

31,200

24,000

16,800

 

Hạng 2

26,100

20,100

14,070

 

Hạng 3

21,500

16,500

11,550

 

Hạng 4

18,900

14,500

10,150

 

Hạng 5

16,900

13,000

9,100

 

Hạng 6

14,300

11,000

7,700

 

2

 

 

 

 

 

 

Đất nuôi trồng thuỷ sản

 

Hạng 1

27,400

16,600

9,960

 

Hạng 2

23,000

13,900

8,340

 

Hạng 3

18,800

11,400

6,840

 

Hạng 4

16,500

10,000

6,000

 

Hạng 5

14,900

9,000

5,400

 

Hạng 6

12,500

7,600

4,560

 

3

 

 

 

 

 

Đất trồng cây lâu năm

 

Hạng 1

38,300

25,200

15,120

 

Hạng 2

32,100

21,100

12,660

 

Hạng 3

26,300

17,300

10,380

 

Hạng 4

23,100

15,200

9,120

 

Hạng 5

20,700

13,600

8,160

 

4

 

 

 

 

 

Đất rừng sản xuất

 

Hạng 1

13,400

8,040

5,500

 

Hạng 2

11,200

6,720

4,600

 

Hạng 3