ĐẤT NÔNG THÔN

Bảng giá đất ở tại nông thôn trên địa bàn huyện Thanh Ba (Kèm theo Quyết định Số 3557/2007/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2008).

 

STT

DIỄN GIẢI

BẢNG GIÁ

ĐVT:đồng/m2

A

Đất 2  bên đường QL 2 thuộc khu vực xã Năng Yên

150,000

B

Đất 2 bên đường tỉnh 314 Khải Xuân - Thị trấn (Trừ khu vực TT) 311 cũ.

 

1

Đoạn từ ranh giới huyện (Khải Xuân) đến cách chợ Khải Xuân 150m

150,000

2

Đất 2 bên đường khu vực chợ Khải Xuân 150m (về 2 phía).

350,000

3

Đất từ cách chợ Khải Xuân 150m đến hết cổng nhà máy M1.

160,000

4

Đoạn từ giáp cổng nhà máy M1 đến cách chợ Võ Lao 100m.

130,000

5

Đoạn khu vực chợ Võ Lao dài 100m (về 2 phía).

400,000

6

Đoạn từ cách chợ Võ Lao 100m đến hết nhà ông Hải (cầu Võ Lao).

150,000

7

Đoạn từ nhà ông Hải đến ngã 3 Sen (N.Dân).

80,000

8

Đoạn từ giáp ngã 3 Sen (Ninh Dân) đến hết biến thế xã Ninh Dân.

500,000

9

Đoạn từ giáp biến thế Ninh Dân đến hết nhà cô Toàn (GV cấp 3).

600,000

10

Đất 2 bên đường từ giáp nhà cô Toàn (GV cấp 3) đến ranh giới với thị trấn.

500,000

11

Đoạn từ (Ranh giới TT) trường C2 Đồng Xuân đến hết nhà ông Đẩm (làm nghề mộc).

300,000

12

Đoạn từ giáp nhà ông Đẩm (làm nghề mộc) đến hết đường rẽ đi nông trường Vân Lĩnh.

200,000

13

Đoạn từ đường rẽ đi nông trường đến cổng trụ sở Thanh Vân.

150,000

14

Đoạn từ cổng trụ sở Thanh Vân đến cách ngã 3 Hanh Cù 100m.

120,000

15

Khu ngã 3 Hanh Cù: Đoạn từ cách ngã 3 Hanh Cù 100m (hướng Thanh Vân xuống) đến biến thế Hanh Cù (dốc Hanh Cù hướng Yển Khê các ngã 3 Hanh Cù 400m) và từ ngã 3 Hanh Cù (100m) hướng Hạ Hoà xuống.

250,000

16

Đoạn từ cách ngã 3 Hanh Cù 100m (hướng đi Hạ Hoà) đến hết cổng trường học Hanh Cù.

150,000

17

Đoạn từ giáp trường học Hanh Cù đến ranh giới Thanh Ba, Hạ Hoà

90,000

C

Đất 2 bên đường tỉnh 314B tuyền Đào Giã – Chân Mộng (trừ thị trấn) – 312 cũ.

 

1

Đoạn từ Chân Mộng (Ranh giới huyện Thanh Ba) đến hết cầu nhà ông Vạn (xã Đại An).

80,000

2

Đoạn từ giáp nhà ông Vạn đến hết nhà ông Sự (mổ lợn).

90,000

3

Đoạn từ giáp  nhà ông Sự đến cách ngã 3 Đồng Lương 50m

100,000

4

Đoạn từ cách ngã 3 Đồng Lương 50m đến ranh giới thị trấn (bưu điện  Thái Ninh).

120,000

D

Đất 2 bên đường tỉnh 314C tuyến Đồng Xuân – Vũ Yển (trừ thị trấn) – 312 cũ

 

1

Đoạn từ cầu Rượu (ranh giới thị trấn) đến hết nhà bà Nhượng (thuế).

200,000

2

Đoạn từ giáp nhà bà Nhượng (thuế) đến hết cầu đen (Yển Khê).

90,000

3

Đoạn từ giáp cầu Đen đến cây xăng (Yển Khê).

150,000

4

Đoạn từ giáp cây xăng Yển Khê đến hết nhà ông Tuần (GĐ phân lân cũ).

200,000

5

Đoạn từ giáp nhà ông Tuần đến hết cổng phân lân cũ.

130,000