Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2242/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh.

Năm 2021, các chỉ số phản ánh về hoạt động hành chính của tỉnh Phú Thọ tiếp tục được cải thiện tích cực: Chỉ số PAR INDEX đạt 88,59 điểm, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành (tăng 2,85 điểm và tăng một bậc so với năm 2020); Chỉ số SIPAS đạt 89,3%, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành (tăng 1,1%, tăng 8 bậc so với năm 2020); Chỉ số PAPI đạt 45,34 điểm, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành (tăng 32 bậc so với năm 2020). Kết quả trên cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm cao của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Để tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, đẩy mạnh CCHC, nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị: Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về CCHC và các nội dung PAR INDEX; SIPAS; PAPI nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Tăng cường triển khai, thực hiện CCHC; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, đẩy mạnh thanh toán trực tuyến; dịch vụ bưu chính công ích; kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ đã được cá nhân, tổ chức gửi nhưng không được tiếp nhận, xử lý. Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, trao đổi văn bản trên môi trường mạng.

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy; cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các cơ quan hành chính đúng theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên ngành và các lĩnh vực được phân cấp; kịp thời khắc phục những kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trách nhiệm giải trình, đối thoại với người dân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia đối thoại tại cơ sở và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề bức xúc của người dân. Chú trọng các nội dung về công khai, minh bạch và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu, chi ngân sách nhà nước và các nội dung về chế độ chính sách cho người dân. Kịp thời giải quyết các kiến nghị của người dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và của tỉnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, văn hóa công vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong hoạt động công vụ; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm. Gắn công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại công chức, viên chức với thực hiện CCHC.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và Bưu điện tỉnh trong triển khai, thực hiện các nội dung về điều tra xã hội học phục vụ cho xác định SIPAS, PAR INDEX của tỉnh.

UBND các huyện, thành, thị tham mưu với cấp ủy cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; các quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, đảm bảo người dân hiểu biết và thực hiện được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống; nâng cao ý thức về quyền lợi, nghĩa vụ trong việc tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở, cùng tham gia vào phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ CCHC của tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai thực hiện tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC; điều tra xã hội học để xác định SIPAS; PAR INDEX. Hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm chứng có liên quan đối với lĩnh vực: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh (trên cơ sở tích hợp hai Bộ chỉ số đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn và Bộ Chỉ số đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị vào thành một Bộ chỉ số). Đồng thời tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả cao.

Tham mưu, đề xuất các giải pháp sắp xếp, bố trí công chức lãnh đạo cấp phòng đảm bảo tính hợp lý; bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức, thực hiện và giám sát việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm… công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện kiểm tra CCHC, công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng, thái độ, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước.

3. Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện đối với lĩnh vực Cải cách thủ tục hành chính; hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm chứng có liên quan đối với lĩnh vực này.

Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm đảm bảo tất cả các cơ quan, đơn vị cập nhật kịp thời và công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền; cập nhật, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC. Tăng cường đôn đốc việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện nghiêm túc về thời gian giải quyết công việc, giảm tối đa tỷ lệ trả quá hạn trong giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm các nội dung về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ…Kịp thời giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (Nhằm đạt mục tiêu: Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90% vào năm 2025).

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

4. Sở Tư pháp: Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của lĩnh vực Cải cách thể chế. Hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm chứng có liên quan đối với lĩnh vực này. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Tư pháp.

5. Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của lĩnh vực Cải cách tài chính công. Hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm chứng có liên quan đối với lĩnh vực này.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu: Đến năm 2025, có tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và đơn vị sự nghiệp khác có đủ điều kiện, hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện giải ngân theo kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm đạt tỷ lệ 100%. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã phân cấp về quản lý ngân sách nhà nước; về quản lý, sử dụng tài chính tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của lĩnh vực Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm chứng có liên quan đối với lĩnh vực này.

Đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, vận hành và tích hợp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Mở rộng các hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm tăng số lượng người dân, tổ chức tham gia sử dụng các dịch vụ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đối với các nội dung về tác động của CCHC đến phát triển KT-XH của tỉnh. Hằng năm, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm; tổng hợp các tài liệu kiểm chứng có liên quan đối với nội dung này.

Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm sau cao hơn năm trước. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã phân cấp về quản lý đầu tư.

8. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách; nghiêm túc trong bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng không khí, chất lượng nước. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã phân cấp cho cấp huyện, cấp xã.

9. Bưu điện tỉnh Phú Thọ: Phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành, thị thực hiện có hiệu quả công tác điều tra xã hội học để xác định SIPAS hằng năm, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đề xuất với UBND tỉnh giải pháp nhằm tăng số lượng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện nghiêm chế độ tổng hợp số liệu, báo cáo định kỳ theo quy định.

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh: Phối hợp với các các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền CCHC, phổ biến pháp luật; tiếp thu, giải thích kịp thời các kiến nghị của người dân; tăng cường hiệu quả của các thiết chế đảm bảo trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân; đồng thời lồng ghép với công tác dân vận để người dân cùng phối hợp thực hiện. Phân công cho các tổ chức thành viên, tăng cường tuyên truyền về CCHC; các nội dung của PAR INDEX; SIPAS; PAPI; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá PAPI để kịp thời chia sẻ thông tin với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành, thị.

Hương Giang