Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 11/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 3542/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu sau:

Trong năm 2021, thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đạt tỷ lệ tối thiểu 30%; cấp huyện đạt tỷ lệ tối thiểu 20%; cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu 15%. Mỗi năm tiếp theo tăng tối thiểu 20% ở mỗi cấp cho đến khi đạt tỷ lệ 100%;

Đến năm 2025, tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện trên môi trường điện tử; tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán đạt 30% trở lên.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT