Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy định lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải và quy định về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng

PhuthoPortal - Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5528/UBND-KTN về việc đôn đốc thực hiện quy định lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải và quy định về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị nghiên cứu, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến thu phí đường bộ tự động không dừng theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 12234/BGTVT-VT ngày 18/11/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4577/UBND-KTN 13/10/2020 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đăng kiểm, Hiệp hội vận tải ô tô, đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện thực hiện nghiêm túc các quy định về lắp camera và gắn thẻ thu phí điện tử không dừng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh trong quá trình cấp mới biển số đối với xe kinh doanh vận tải tuyên truyền, nhắc nhở, đôn đốc chủ phương tiện thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP. Chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về kinh doanh vận tải; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực đặt trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ phương tiện dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng và lắp camera đối với ô tô kinh doanh vận tải theo quy định.

Vũ Tuân