Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

PhuthoPortal - Ngày 28/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2786/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.