Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040

PhuthoPortal - Ngày 1/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 418/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2040.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm