Thứ hai, 27/03/2023 15:21 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người hỏi: Phạm Duy Thanh

Tôi có ý định mua 25m2 của mảnh đất có tổng diện tích là 230m2 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi ra văn phòng công chứng họ bảo không công chứng được do diện tích nhỏ nên không tách sổ được. Làm thế nào để tôi có thể mua và có quyền về mặt pháp lý trên mảnh đất đó? Xin cảm ơn!

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Do câu hỏi của công dân không nói rõ mục đích sử dụng đất của loại đất nhận chuyển nhượng, do vậy Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời nguyên tắc như sau:

          - Đối với đất ở: Tại Điều 6 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND tỉnh quy định:

“Điều 6. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở

1. Thửa đất ở chỉ được tách thửa khi diện tích của các thửa đất hình thành sau khi tách từ thửa đất đó không nhỏ hơn 50 (năm mươi) mét vuông.

2. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành các thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này đồng thời với việc xin được hợp các thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho thửa đất mới.

3. Trường hợp thửa đất đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn mức quy định tại Khoản 1 Điều này do tách thửa từ trước ngày 13/6/2007 (ngày Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính Phủ có hiệu lực thi hành) được xem xét cấp Giấy chứng nhận.”

- Đối với đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Tại điểm khoản 1 Điều 2 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định:

“1. Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

a) Điều kiện thực hiện việc tách thửa

Thửa đất tách thửa phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 153, khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 và đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm b và điểm c khoản này.

b) Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với các loại đất nông nghiệp

Thửa đất nông nghiệp được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu như sau:

- Đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác: 200 m2;

- Đất rừng sản xuất: 1.000 m2;

Đối với thửa đất có nhiều mục đích (gồm đất ở và một hoặc nhiều mục đích khác như: đất trồng cây hàng năm còn lại, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác) thì khi tách thửa, phần diện tích đất ở phải đảm bảo điều kiện tách thửa theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; phần diện tích đất nông nghiệp tách theo đất ở không áp dụng điều kiện tách thửa theo quy định này.

c) Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Thửa đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp được tách thửa phải đảm bảo các thửa đất mới được hình thành sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu như sau:

- Đất thương mại, dịch vụ

+ Tại các phường, thị trấn

Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 100 m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 04 m (bốn mét);

+ Tại các xã

Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 200 m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 06 m (sáu mét);

- Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

+ Tại các phường, thị trấn

Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 500 m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 08 m (tám mét);

+ Tại các xã

Diện tích tối thiểu của các thửa đất hình thành sau khi tách thửa không nhỏ hơn 1.000 m2 và đảm bảo kích thước chiều rộng bề mặt và chiều sâu của các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 10 m (mười mét).

d) Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất xin tách thành thửa đất có diện tích, kích thước nhỏ hơn diện tích, kích thước quy định tại điểm b, điểm c khoản này đồng thời với việc xin hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề có cùng mục đích sử dụng để tạo thành thửa đất mới có diện tích, kích thước không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

đ) Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng đất nông nghiệp trong khu vực đã được quy hoạch để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh có nhu cầu tách thửa đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án thì không áp dụng theo quy định tại điểm b khoản này.”

Đề nghị công dân căn cứ quy định trên làm cơ sở thực hiện thủ tục về đất đai liên quan đến việc tách thửa đất khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định.