Thứ năm, 02/12/2021 09:57 Thứ năm, 02/12/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

Người hỏi: Đinh Trung Kiên

Tôi hiện đang sinh sống tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy. Để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, hiện tỉnh có chính sách nào hỗ trợ các hộ gia đình mở rộng quy mô chuồng trại, con giống như gia súc, gia cầm để các hộ mở rộng sản xuất không? Tôi thấy cơ quan truyền thông đề cập nhiều mà chưa thấy có văn bản nào hướng dẫn cụ thể.

 

 

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

1.1. Hỗ trợ xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh theo Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 8/11/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ:

- Nội dung, mức hỗ trợ: Đối với hộ nghèo, gia đình chính sách hỗ trợ 5.000.000 đồng/01 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt tiêu chuẩn theo quy định. Đối với hộ cận nghèo hỗ trợ 2.500.000 đồng/01 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt tiêu chuẩn theo quy định.

- Điều kiện hỗ trợ: Chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo vệ sinh, đạt chuẩn theo quy định. (chi tiết tại Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 8/1/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ kèm theo).

1.2. Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân tỉnh:

- Nội dung, mức hỗ trợ không quả 3 tỷ đồng/dự án liên kết sản xuất chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Đối tượng hỗ trợ: các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình. Điều kiện hỗ trợ, ký hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã để xây dựng dự án liên kết sản xuất chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm. Dự ản liên kết phải được UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện phê duyệt. (chi tiết tại Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân tình kèm theo)

1.3. Hỗ trợ hoạt động khuyến nông theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân tỉnh: Trong đó có hỗ trợ một phần chi phí về giống, thiết bị vật tư thiết yếu để xây dụng và nhân rộng mô hình chăn nuôi.

Chi tiết tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân tinh kèm theo).

1.4. Ngoài ra, UBND cấp huyện có các chương trinh, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cụ thể theo từng năm (ông/bà có thể liên hệ với Phòng Nông nghiệp và PTNT của huyện để biết và được hướng dẫn).

2. Một số điều kiện để mở rộng, nâng cấp cơ sở chăn nuôi lên quy mô trang trại

2.1. Tiêu chí quy mô chăn nuôi trang trại:

(1) Trang trại chăn nuôi lợn từ 600 lợn nái hoặc 1500 lợn thịt trở lên hoặc từ 100.000 con gia cầm trở lên. (2) Trang trại quy mô vừa từ 60 con lợn nái hoặc 150 lợn thịt trở lên hoặc từ 10.000 con gia cầm trở lên. (3) Trang trại quy mô nhỏ từ 20 con lợn nái hoặc 50 lợn thịt trở lên hoặc từ 3.300 con gia cầm trở lên.

2.2. Vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với quy hoạch hoặc định hướng phát triển chăn nuôi của địa phương.

2.3. Điều kiện về khoảng cách từ chuồng nuôi hoặc khu vực xử lý chất thải chăn nuôi: (1) Đôi với trang trại quy mô nhỏ khoảng cách đến ranh giới khu dân cư tối thiểu 100m; khoảng cách đến trường học, bệnh viện, nguồn cung cấp nước sinh hoạt tối thiểu 150m. (2) Đối với trang trại quy mô vừa khoảng cách đến ranh giới khu dân cư tối thiểu 200m; khoảng cách đến trường học, bệnh viện, nguồn cung cấp nước sinh hoạt tói thiếu 300m. (3) Đối với trang trại quy mô lớn khoảng đến ranh giới khu dân cư tối thiểu 400m; khoảng cách đến trường học, bệnh viện,nguồn cung cấp nước sinh hoạt tói thiểu 500m.

2.4. Điều kiện về môi trường: (1) Đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc từ 500 con trở lên hoặc chăn nuôi gia cầm từ 20.000 con trở lên phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường được UBND tỉnh phê duyệt. (2) Đối với cơ sở chăn nuôi quy mô từ 100 đến dưới 500 con gia súc hoặc từ 5.000 đến dưới 20.000 con gia cầm thì phải có kế hoạch bảo vệ môi trường được UBND cấp huyện phê duyệt. (3) Chăn nuôi dưới các quy mô trên thì phải có các biện pháp xử lý chất thải phù hợp như công trình biogas, bể thu gom nước thải, bể thu gom phân... để bảo vệ môi trường theo quy định.

2.5. Điều kiện về giấy phép chăn nuôi: đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn phải có giấy phép chăn nuôi do Sở Nông nghiệp và PTNT cấp.

2.6. Khi chăn nuôi từ 1 con trâu, bò hoặc từ 1 con lợn nái hoặc 1 con lợn đực giống hoặc 5 con lợn thit hoặc từ 20 con gà, vịt, ngan, ngỗng trở lên thì chủ cơ sở chăn nuôi phải thực hiện kê khai với UBND cấp xã theo quy định.