Thứ hai, 27/03/2023 20:35 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Người hỏi: Nguyễn Thị Thu Hạnh

Tôi muốn hỏi khi nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì cả hai vợ chồng có được nghỉ hưởng chế độ BHXH hay không?

Xin cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Tại Điều 36 Luật Bảo hiểm Xã hội số 58/2014/QH13 quy định: “Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp ca cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật này thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ". Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, khi nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật BHXH 2014 thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.