Thứ hai, 27/03/2023 19:37 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất

Người hỏi: Đặng Văn Lợi

Gia đình tôi được nhà nước giao đất rừng sản xuất, diện tích 10ha. Tôi muốn biết nhà nước có chính sách hỗ trợ như thế nào đối với hộ gia đình trồng rừng sản xuất. (nếu có). Tôi xin chân thành cảm ơn. 

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XIX , kỳ họp thứ 3 Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, quy định như sau:

- Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 quy định:

“a) Hỗ trợ chuyển hóa rừng cây gỗ lớn

- Đối tượng hỗ trợ: Hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình;

- Điều kiện hỗ trợ: Rừng trồng keo tai tượng, keo lai và các loài cây khác khi được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Rừng đưa vào chuyển hóa đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định và có quy mô tập trung từ 05 héc ta trở lên; có cam kết với Ủy ban nhân dân cấp xã, hạt Kiểm lâm khai thác sau 10 năm tuổi;

- Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ lần 1 khi rừng đạt từ 6 năm tuổi trở lên và đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật chuyển hóa gỗ lớn, mức hỗ trợ 7 triệu đồng/héc ta; hỗ trợ lần 2 sau 03 năm thực hiện hỗ trợ lần 1, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/héc ta;

- Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ cho đối tượng được thụ hưởng sau nghiệm thu.”

- Tại Khoản 1, Điều 5 quy định:

“1. Hỗ trợ phát triển cây quế.

a) Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình.

b) Điều kiện hỗ trợ: Trồng mới tập trung có quy mô diện tích từ 05 héc ta trở lên trên địa bàn huyện Tân Sơn, huyện Thanh Sơn, huyện Yên Lập.

c) Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần 100% chi phí mua cây giống, tối đa 12 triệu đồng/héc ta.

d) Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ sau khi trồng mới được nghiệm thu.”