Thứ hai, 27/03/2023 20:39 Thứ hai, 27/03/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Điều tra phổ cập giáo dục

Người hỏi: Lê Thị Hương

Tôi là nhân viên nuôi dưỡng tại một trường mầm non, hợp đồng 9 tháng. Tôi muốn hỏi nhà trường phân tôi đi điều tra phổ cập giáo dục có đúng không. Tôi xin cảm ơn.

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời bạn như sau:

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tại Điều 22 của Nghị định quy định người tham gia dạy học, theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ như sau: (1) Giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác. (2) Cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Giáo dục và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. (3) Trong trường hợp đặc biệt có thể huy động các cá nhân khác tham gia dạy học xóa mù chữ. (4) Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cử người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.

Cụ thể, việc nhà trường phân công bạn đi điều tra phổ cập giáo dục có đúng không thì phải căn cứ vào nội dung trong hợp đồng lao động giữa nhà trường với bạn.