Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Đính chính giấy chứng nhận đã cấp (trường hợp GCN do UBND tỉnh cấp) (Mức độ 3)
Trình tự thực hiện

Đang cập nhật

Cách thức thực hiện

1. Trực tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Trực tuyến:

Địa chỉ truy cập:

http://dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích  

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đang cập nhật

- Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Kết quả thực hiện
Chi phí Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Phú Thọ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;

Tài liệu đính kèm