Đính chính thông tin liên quan đến chất nhũ hóa của Công ty TNHH Paldo Vina

Do sự cố hy hữu liên quan đến in ấn màng bao gói Jumbo Koreno nên Công ty TNHH Paldo Vina đính chính thông tin liên quan đến chất nhũ hóa.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm