Định mức số lượng người làm việc đơn vị sự nghiệp công lập ngành ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực ngân hàng.

Tỷ lệ viên chức có chức danh nghề nghiệp theo hạng hoặc tương đương phải bảo đảm cơ cấu hợp lý...

Dự thảo nêu rõ định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc NHNN. Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc NHNN căn cứ số lượng người làm việc đã được giao, phân tích thực trạng sử dụng số lượng người làm việc, lộ trình tinh giản biên chế và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập để xác định số lượng người làm việc phù hợp với quy định sau đây:

1- Về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành ngân hàng: thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2- Về khung số lượng cấp phó của người đứng đầu tổ chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành ngân hàng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020 NĐ-CP.

3- Trình tự, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm, số lượng người làm việc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc NHNN. Cụ thể, tỷ lệ viên chức làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tỉ lệ viên chức có chức danh nghề nghiệp theo hạng hoặc tương đương phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu rõ nguyên tắc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc. Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi thể hiện tính chất công việc, gắn với hạng chức danh nghề nghiệp hoặc tương đương và nội dung công việc cụ thể; đảm bảo nguyên tắc một người có thể đảm nhiệm một hoặc nhiều vị trí việc làm, một vị trí việc làm có thể do một hoặc nhiều người đảm nhiệm.

NHNN đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của NHNN.

Nguồn: chinhphu.vn