Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Đổi tên quỹ (Mức độ 4)
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Hội đồng quản lý quỹ gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Phục vụ HCC, đề nghị đổi tên quỹ.

- Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Nội vụ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và chưa hợp pháp. Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổng hợp các ý kiến góp ý đề nghị bổ sung thêm hồ sơ theo ý kiến góp ý (nếu có).

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cấp lại giấy phép về việc đổi tên quỹ. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

1. Trực tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: 398 đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì,  tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:0210.2222.555

2. Trực tuyến:

http://dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích

Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo mẫu);
- Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ;
- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, trong đó: Thời gian thẩm định của Sở Nội vụ: 10 ngày; thời gian UBND tỉnh phê duyệt: 05 ngày.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Quản lý nhà nước về hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện
Kết quả thực hiện Quyết định cho phép đổi tên và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của quỹ Chủ tịch UBND tỉnh.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị đổi tên quỹ (theo mẫu)
Yêu cầu

Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

- Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ.

Tài liệu đính kèm 1500858236_Mau_9_-_Don_de_nghi_doi_ten_quy.doc