Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Tải về
Đăng ký biến động QSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất... (mức độ 4) Thành phố, huyện, thị , ,
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (mức độ 4) Thành phố, huyện, thị , ,
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (mức độ 4) Thành phố, huyện, thị
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” (mức độ 4) Thành phố, huyện, thị
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (mức độ 3) Thành phố, huyện, thị
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” (mức độ 3) Thành phố, huyện, thị
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (mức độ 3) Thành phố, huyện, thị
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (mức độ 3) Thành phố, huyện, thị
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa (mức độ 3) Thành phố, huyện, thị
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (mức độ 3) Thành phố, huyện, thị