Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh
Trình tự thực hiện - Bước 1: Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng có đơn đề nghị gửi người đứng đầu cơ sở . - Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn, người đứng đầu cơ sở quyết định dừng trợ giúp xã hội. - Bước 3: Cơ sở lập biên bản bàn giao đối tượng về gia dinh, cộng dồng có xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã hoặc thanh lý hợp đồng dịch vụ trợ giúp xã hội.
Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội theo Mầu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Đối tượng sử dụng dịch vụ hoặc người giám hộ, thân nhân hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc cha mẹ nuôi của đối tượng.
Chọn lĩnh vực 5. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Kết quả thực hiện Quyết định của người đứng dầu cơ sở trợ giúp xã hội.
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị dừng trợ giúp xã hội theo Mầu số 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.
Yêu cầu - Người giám hộ, gia đình hoặc gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có đơn đề nghị. - Đối tượng được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật con nuôi. - Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuồi trờ lên đang học các cấp học phố thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi. Đối tượng đề nghị dừng hoạt động trợ giúp xã hội.
Cơ sở pháp lý Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.
Tài liệu đính kèm TT-0930072019041855.doc