ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CỦA CÁC SỞ, NGÀNH

TT

Các sở, ngành, địa phương

Công  chức thực  hiện  tiếp  nhận  phản  ánh

Số điện thoại đường dây nóng

Địa chỉ email, website

1

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Bà Nguyễn Thị Thu Mai

Chuyên viên Văn phòng Sở

0210.3846763

Email: vp.sonn@phutho.gov.vn; maintt.sonn@phutho.gov.vn

Website: http://snn.phutho.gov.vn

2

Sở Tài chính

Ông Nguyễn Đăng Thắng

Phó Chánh Văn phòng Sở

0210.3.844734; 0210.3.814786

Email: tnpakn.stc@.phutho.gov.vn; thangdn.sotc.@phutho.gv.vn

Website: http://sotaichinh.phutho.gov.vn

3

Sở Xây dựng

Ông Cao Tuấn Dũng

Phó Chánh Văn phòng Sở

0210.3846534

Email: soxaydung@phutho.gov.vn; tuanct.sxd@phutho.gov.vn

Website: http://soxaydung.phutho.gov.vn

 

4

Sở Giao thông vận tải

Ông Ngô Văn Toàn

Chánh Văn phòng Sở

0210.3854.397; 0911.747.999

Email: Sgtvt@phutho.gov.vn; Sgtvtphutho@gmail.com

Website: http://sogtvt.phutho.gov.vn

 

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Bà  Phạm Thị Hương Giang

Phó Chánh Văn phòng Sở

0210.3.843784; 0210.3.843782;

 

Email: sotnmt@.phutho.gov.vn;

giangpth.stnmt@phutho.gov.vn

Website: http://tnmtphutho.gov.vn

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Lê Văn Chỉnh

Chánh Văn phòng Sở

0210.3846.390

 

Email: vpsvhttdlpt@gmail.com;

chinhvp65@gmail.com

Website: http://svhttdl.phutho.gov.vn

7

Sở Khoa học và Công nghệ

Bà Nguyễn Thị Phương Lan

Chuyên viên Văn phòng Sở

0210.3846. 343

Email: sokhcn@phutho.gov.vn; lanntp.sokhcn@phutho.gov.vn

Website: http://sokhoahoccongnghe.phutho.gov.vn

8

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ông Lê Anh Dũng

Chuyên viên Văn phòng

0210.3846.594

Email: solaodongtbxh@phutho.gov.vn; dungla.soldtbxh@phutho.gov.vn

Website: http://soldtbxh.phutho.gov.vn

9

Sở Ngoại vụ

Ông Triệu  Đăng  Khoa

Chánh  Văn  phòng  Sở

0210.3.843.222;

0915 451 369

Email: songoaivu@phutho.gov.vn;

dangkhoa.nvpt@gmail.com

Website: http://phuthodfa.gov.vn

Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://pakn.dichvucong.gov.vn

Cổng   thông   tin   của Chính   phủ: http://nguoidan.chinhphu.vn hoặc http://doanhnghiep.chinhphu.vn

10

Sở Nội vụ

Ông Nguyễn Phương Sinh

Chánh Văn phòng Sở

0210.3846.481;

0982.026.577

Email: vanphongsonoivu.pt@gmail.com

;muphuongsinh@gmail.com

Website: http://sonoivu.phutho.gov.vn

Cổng   thông   tin   của Chính   phủ: http://nguoidan.chinhphu.vn hoặc http://doanhnghiep.chinhphu.vn

11

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Ông Nguyễn Việt Dũng

Phó Chánh Văn phòng Ban

0210.3.843.021; 0210.2222.555 (Số máy lẻ 118)

Email: bqlkcn@phutho.gov.vn; dungnv.bqlkcn@phutho.gv.vn

Website: http://bqlkcn.phutho.gov.vn

Cổng dịch vụ công Quốc gia: https://pakn.dichvucong.gov.vn

Cổng   thông   tin   của Chính   phủ:  http://nguoidan.chinhphu.vn;

http://doanhnghiep.chinhphu.vn

12

Ban Dân tộc

Bà Phạm Thị Thu Phương

Chánh Văn phòng Ban

0210.3858.353;

097.9706.074

Email: vpbandantoc@gmail.com;

phuongchien1974@gmail.com

Website: http://bandantoc.phutho.gov.vn

Cổng   thông   tin   của Chính   phủ:  http://nguoidan.chinhphu.vn;

http://doanhnghiep.chinhphu.vn