Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar,*.jpg,*.png,*.gif)